1.     Algemeenheden:

1.1  Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, werken en diensten, die worden doorgegeven met de sprl GESTIMED, hierna te noemen "de verkoper". De koper of een klant van een dienst wordt hierna de "Koper" genoemd.

1.2  Alle bestellingen omvatten automatisch de voorafgaande en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden en, indien van toepassing, de specifieke voorwaarden die zijn opgegeven op het moment van de aanbieding. De toepassing van deze algemene voorwaarden vormt een beslissende voorwaarde voor de toestemming van de Verkoper.

1.3  De bedingen in de correspondentie, of andere documenten die afkomstig zijn van de Koper en die in strijd zouden zijn met de onderhavige voorwaarden, zijn alleen geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk door de Verkoper worden toegelaten.

1.4  Ingeval een artikel van deze algemene voorwaarden nietig of niet van toepassing zou worden verklaard, heeft deze nietigheid geen invloed op de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

1.5  Deze algemene voorwaarden kunnen nooit tegen de Verkoper worden geïnterpreteerd.

1.6  De vertaling van deze algemene voorwaarden wordt uitgevoerd voor het gemak van de koper. In geval van betwisting heeft de Franse versie voorrang.

 

 

 

2       Prijs:

2.1  Tenzij anders bepaald in de aanbiedingen en / of orderbevestigingen van de verkoper, zijn de prijzen uitgedrukt in euro's, en zijn ze netto, exclusief btw en andere belastingen van heden of toekomst, van welke aard dan ook, die ten koste gaan van koper.

2.2  De prijzen en transportkosten zijn met name gebaseerd op de economische omstandigheden die bestonden op het moment van de aanbieding, op de prijzen van de leveranciers, de wisselkoersen en het tarief van de invoerheffingen in België. Ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, afhankelijk van de variaties van deze elementen, ongeacht de oorzaak.

2.3  Voor alle bestellingen worden handling- en verzendkosten in rekening gebracht. Deze kosten worden geval per geval bepaald voor elke bestelling op basis van zijn specifieke voorwaarden. In geval van een gesplitste levering van een bestelling door de Verkoper, worden de handling- en verzendkosten slechts eenmaal in rekening gebracht. In het geval van een gesplitste levering vereist door de Koper, worden deze kosten echter vermenigvuldigd. Hetzelfde geldt wanneer deze laatste vervoermiddelen zoals expressepost of taxipost oplegt.

2.4  Voor alle bestellingen worden administratiekosten van 10 euro exclusief BTW in rekening gebracht.

2.5  Leveringen omvatten niet het uitpakken, plaatsen en in bedrijf stellen van de goederen. Deze verschillende interventies zijn factureerbare services.

 

 

 

3       Tijdslimieten:

3.1  De levertijden genoemd in de aanbiedingen en orderbevestigingen van de Verkoper zijn indicatief en nemen niet haar verantwoordelijkheid. De Verkoper zal derhalve niet verantwoordelijk zijn voor enige vertraging of niet-levering, op voorwaarde dat de Verkoper redelijke inspanningen zal leveren om de deadlines te halen. Een vertraging in de levering geeft de Koper op geen enkele wijze het recht om een boete te eisen, de factuur geheel of gedeeltelijk te weigeren of de bestelling te annuleren.

 

 

 

4       Eigendomsoverdracht:

4.1  De verkoper behoudt de eigendom van de geleverde goederen tot de volledige betaling van de sommen die de koper verschuldigd is als gevolg van zijn leveringen. De goederen die bij de Koper in voorraad zijn, moeten daarom door hem worden behandeld als zijnde in bewaring bij hem, in het bijzonder met betrekking tot de risico's die door de verzekering moeten worden gedekt.

4.2  De verkoper kan alle goederen, al dan niet verwerkt, onmiddellijk en op kosten van de koper terugnemen, behoudens het eigendomsvoorbehoud als een factuur niet volledig of gedeeltelijk op de vervaldatum wordt betaald.

4.3  De verkoper behoudt zich het recht voor om een klacht van schending van het vertrouwen (artikel 491 van het Strafrecht) in te dienen tegen de koper die de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud betrekking heeft, kosteloos of tegen betaling aan een derde verkoopt. boven.
5       Levering en / of ontvangst bij de verkoper:

5.1  Verkoper zal de bestellingen verzenden op de manier die het bepaalt, tenzij anders overeengekomen met de Koper.

5.2  De verzending van bestellingen kan tot 15 dagen na kennisgeving van de beschikbaarheid worden vertraagd, zodat de koper die het testament heeft kenbaar gemaakt in de bijzondere omstandigheden van zijn bestelling, en op zijn kosten, kan doorgaan met de ontvangst ervan op de verkoper. Na 15 dagen vanaf de kennisgeving van beschikbaarheid, zullen opslagkosten in rekening worden gebracht aan de koper.

5.3  De kosten van eventuele inspectiekosten, door een derde die door de koper is aangewezen of niet, worden bepaald door de specifieke voorwaarden van elke bestelling.

 

 

 

6       Transport en aanverwante risico's:

6.1  Alle risico's zijn voor rekening van de koper zodra de goederen het pand van de verkoper verlaten, of door de laatste op de hoogte worden gesteld van de beschikbaarheid (artikel 5.2), en dat de koper zelf het transport overneemt of hij vertrouwt het toe aan een derde partij die door hem is gekozen. In geval van vervoer dat door de Koper wordt aanvaard of het leveren van de goederen aan de Koper, moeten de verkochte producten vóór verzending door de Koper worden gecontroleerd en gecontroleerd. Als de koper deze optie niet gebruikt, is de zending de goedkeuring waard.

6.2  Indien het transport wordt aangenomen door de verkoper of door een door hem gekozen derde partij, wordt de verantwoordelijkheid voor de verkochte zaken en de procedure die moet worden gevolgd in geval van verlies als gevolg van het transport, bepaald door de wetten en / of nationale en / of internationale verdragen over de vervoerscontracten over de weg, per spoor, over zee en door de lucht die van kracht zijn aan het begin van het transport. In geval van levering door de verkoper is de koper verplicht de goederen uiterlijk te controleren wanneer hij ze in bezit neemt. De koper is verplicht om de overeenstemming van de goederen met de bestelling te controleren en om te controleren of er geen duidelijke gebreken in de goederen en / of verpakking zijn. In het geval dat een probleem wordt ontdekt, moet de koper de verkoper onmiddellijk en uiterlijk binnen 48 uur na levering op de hoogte stellen. Elke volgende klacht met betrekking tot zichtbare gebreken is niet-ontvankelijk; die uitdrukkelijk wordt aanvaard door de koper. De implementatie van de goederen impliceert volledige acceptatie.

6.3  In geval van schade inherent aan het door de Verkoper overgenomen vervoer, is de Koper verplicht zijn verklaring binnen 48 uur, vanaf de datum van aankomst tot de bestemming, aan de Verkoper te bezorgen indien hij een vervoerder is, of aan de aangewezen derde vervoerder en betaald door de verkoper.

6.4  De verkochte artikelen worden geacht bij het begin te zijn goedgekeurd in het geval van ontvangst van de goederen op het terrein van de verkoper en / of in geval van directe levering door een leverancier van de leverancier aan de koper.

 

 

 

7       Goederenclaim - Retour van goederen:

7.1  De kenmerken van de artikelen, evenals alle informatie met betrekking tot de gewichten, afmetingen, verbruiken, uitvoeringen, enz ... worden gegeven als een indicatie in de beschrijvingen van de aanbiedingen en / of de catalogi en bijbehorende documentatie. Ze moeten als een schatting worden beschouwd en kunnen geen aanleiding geven tot enige claim in geval van niet-naleving.

7.2  Een claim kan alleen betrekking hebben op de niet-conformiteit van het verkochte product of de dienst met de eisen van het contract.

7.3  Om ontvankelijk te zijn, moeten claims voor verborgen gebreken uiterlijk zeven dagen na levering bij de verkoper worden ingediend.

7.4  De Verkoper aanvaardt retourzendingen van goederen alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming binnen zeven dagen na de datum van ontvangst door de Koper. Artikelen moeten altijd in de originele verpakking worden teruggestuurd, ongebruikt. De producten "koud of bevroren" worden echter in geen geval ingenomen vanwege het verlies van controle over de koelketen. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de koper.

7.5  Geen enkele claim zal worden aanvaard wanneer een fout wordt veroorzaakt door verkeerd gebruik of onjuist onderhoud of indien de apparatuur is gereviseerd, geconverteerd, gerepareerd of gedemonteerd, zelfs gedeeltelijk door personen die niet door de Verkoper zijn goedgekeurd. Hetzelfde geldt als de apparatuur is gebruikt in een omgeving die niet voldoet aan de specificaties (temperatuur, vochtigheid, corrosieve of stoffige atmosfeer, variatie van elektrische spanning, enz.).

7.6  In het geval dat een claim wordt erkend als gerechtvaardigd door de verkoper, is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot het nemen van de leiding over de eliminatie van het gebrek, met uitsluiting van alle schade en rente, wat deze ook mogen zijn.

7.7  Het feit dat een klacht is ingediend, zelfs ontvankelijk, machtigt de koper niet om de betaling van het totaal van de factuur op zijn vaste termijn uit te stellen of te weigeren.

 

 

 

8       Betalingsvoorwaarden:

8.1  Tenzij anders bepaald, zijn de facturen van de Verkoper contant betaalbaar, netto zonder korting of inhouding.

8.2  Bankkosten van welke aard dan ook vallen onder de verantwoordelijkheid van de koper.

8.3  Onder voorbehoud van de toepassing van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, zijn bedragen die niet zijn ontvangen op de overeengekomen vervaldatum, rente

8.3.1       verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. 1,5% per maand of fractie van een maand te late betaling. Deze interesten worden berekend en gefactureerd na ontvangst van de volledige betaling van de hoofdsom, afhankelijk van de datum van ontvangst. De op de factuur aangegeven datum wordt beschouwd als de datum van verzending.

8.3.2       Als de factuur niet binnen 15 dagen na de ingebrekestelling per aangetekende brief wordt betaald, is de koper bovendien gehouden tot het betalen van een vergoeding gelijk aan 10% van het gefactureerde en onbetaalde bedrag, zonder De verkoper moet eventuele schade rechtvaardigen en zonder deze compensatie kan deze minder zijn dan 50 euro. In hetzelfde geval kan de verkoper kiezen tussen toepassing van deze boetebeding of de ontbindende clausule die hieronder wordt verstrekt.

8.3.3       In het geval dat de Verkoper verplicht is om over te gaan tot gedwongen verhaal van zijn vordering, is de Koper aansprakelijk voor een forfaitaire vergoeding van € 30 voor administratieve kosten, bovenop de kosten van gerechtelijke invordering en buitengerechtelijke incassokosten die worden gemaakt volledig voor zijn rekening.

8.3.4       In het geval dat cheques, overschrijvingen, wissels of andere wissels niet worden nagekomen, zijn de gemaakte kosten voor rekening van de koper.

8.3.5       De koper verliest de voordelen van mogelijke leverings- of betalingsfaciliteiten.

8.3.6       De niet-betaling aan het einde van een enkele factuur maakt het saldo van alle facturen die de Koper verschuldigd is, zelfs als deze niet vervallen is, onmiddellijk en automatisch.

8.3.7       Bij niet tijdige betaling heeft de verkoper het recht om elke levering of elke andere bestelling te annuleren of op te schorten.

8.4  Betwisting van de factuur De betwisting van een factuur moet binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur plaatsvinden; de factuur wordt geacht binnen 3 dagen na de datum die erop staat te zijn ontvangen. Anders kan het geschil niet als geldig worden beschouwd. De uitdaging, om ontvankelijk te zijn, moet gedetailleerd zijn en per aangetekend schrijven aan de verkoper worden verzonden.

 

 

 

9       Contractresolutie:

9.1  In geval van verzuim door de Koper tot een clausule van de algemene en / of bijzondere voorwaarden van het contract, inclusief het niet betalen van een factuur op het moment van de betaling, of in geval van ernstige vrees voor de solvabiliteit van de Koper, het contract kan 15 dagen na de verzending van een aangetekende aanmaning met volledige rechten worden opgelost.

9.2  In dezelfde omstandigheden, en onder voorbehoud van dezelfde formaliteit, behoudt de verkoper zich het recht voor om elk ander contract of contract gesloten met de koper te beëindigen.

9.3  Het besluit doet geen afbreuk aan het recht van de verkoper om schadevergoeding te vorderen als deze wordt verloren.

 

 

 

10    Annulering van bestellingen door de koper:

10.1                  In geval van annulering van de bestelling door de Koper, zonder dat de schuld aan de Verkoper te wijten is, kan hij te allen tijde en niettegenstaande de voorwaarden voor teruggave van de goederen voorzien in artikel 7 hierboven een schadevergoeding eisen gelijk aan de gemaakte kosten (inclusief administratiekosten, administratiekosten, afschrijving van de goederen, enz.) met een minimum van 60% van de waarde van de goederen.

10.2                  Deze vergoeding wordt verhoogd tot 100% van de overeengekomen totale waarde in het geval van een enkele en speciale bestelling geplaatst door de koper en in het bijzonder goederen die geen deel uitmaken van het gebruikelijke verkoopprogramma van de verkoper.

 

 

 

11    Verantwoordelijkheid:

11.1                  De verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het oneigenlijk gebruik of gebruik van de door de koper geleverde goederen. In het algemeen kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, geleden door de koper of een derde, direct of indirect in verband met een door de verkoper verkochte koopwaar.

 

 

 

12    Overmacht:

12.1                  Ingeval van overmacht, hetzij op het niveau van productie of verzending, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort zolang het geval van overmacht het de Verkoper onmogelijk maakt om de overeenkomst uit te voeren. ; de koper kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding van de verkoper. Overmacht zal ook worden verondersteld als gevolg van een wanbetaling van de leverancier; om welke reden dan ook.

 

 

 

13    Toepasselijk recht - bevoegde jurisdictie:

13.1                  Tussen de koper en de verkoper is overeengekomen dat alleen het Belgische recht van toepassing is en, indien van toepassing, de nationale en / of internationale overeenkomsten inzake vervoerscontracten als bedoeld in art. 6.2. Boven. Anderzijds is de toepassing van dit verdrag uitdrukkelijk uitgesloten, overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale grondstoffenovereenkomsten van 11 april 1980.

13.2                  De bevoegde rechtbanken in geval van een geschil zijn die van het arrondissement van een van de hoofdkantoren van de Verkoper in België. De Verkoper blijft echter vrij om een rechtszaak aan te spannen voor de bevoegde rechtbank met betrekking tot de woonplaats / het hoofdkantoor van de Koper.